|| طاهاپست ||
قیامت 14

تاریخ : دوشنبه، 7 آبان ماه، 1397   موضوع :

قیامت 14 :

کلمه ی ساعت چهار بار در قران آمده است . منظور،  از ساعت روز قیامت و منظور از کلمه ی بغته که در قران آمده به معنای این است که یعنی به طور ناگهانی و جهش آسا است که هیچ کس جز خدا وقت آن را نمی داند . علت انتخاب این نام برای این روز ، یا به خاطر آن است که با سرعت حساب مردم در آن ساعت انجام می گیرد و یا اشاره به وقوع ناگهانی آن است که در سرعتی برق آسا مردم از جهان برزخ به عالم قیامت منتقل می شوند . (انعام 31-32). شاید هم به خاطر این است که حساب بندگان به سرعت مورد حساب قرار می گیرد . زیرا خداوند سریع الحساب است و می دانیم ساعه در لغت عرب به معنی جزء کمی از زمان است . یوم یلقونه ( سوره ی توبه 77 و سوره ی احزاب 44)  ضمیر آن به خداوند بر می گردد همان روز رستاخیز است . درست است که با مرگ دوران عمل پایان می یابد و پرونده ی کار نیک و بد بسته می شود ولی آثار آنها هم چنان در روح انسان تا قیامت برقرار خواهد ماند .انسان ها به خاطر مسائل مادی ملاقات پروردگار را فراموش می کنند . منظور از فراموش کردن لقای روز قیامت است . یعنی فراموش کردن لقای کلیه ی مسائل و حوادثی است که در آن روز تحقق می یابد . اعم از حساب و کتاب و غیر آن که همواره منکر آن بودند . این احتمال نیز وجود دارد که منظور فراموش کردن لقای خداوند در آن روز است چرا که روز قیامت به عنوان یوم لقاءالله در قران معرفی شده که منظور از آن شهود باطنی است . در نشئه ی آخرت پرده ها از برابر چشم ها کنار می رود و گوشها شنوا می شود . چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم دنیا آشکارتر است . 

منبع این مقاله : || طاهاپست ||

http://tahapost.ir/fa/

آدرس این مقاله :
http://tahapost.ir/fa/275/قیامت-14/